• Tếnh A Chìa

  Ngày 17 tháng 09 năm 2015

  Chức vụ: Chủ tịch UBND Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công việc chung của UBND xã

 • Giàng A Cở

  Ngày 16 tháng 09 năm 2015

  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

 • Hờ A Cha

  Ngày 15 tháng 09 năm 2015

  Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã