• Lò Cầm Hoàng

    Ngày 17 tháng 09 năm 2015

    Chức vụ: Chủ tịch UBND

  • Mùi Văn Huấn

    Ngày 16 tháng 09 năm 2015

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND