• Hà Văn Hóa

  Ngày 17 tháng 09 năm 2015

  Chức vụ: Chủ tịch UBND Điện thoại: 0212. 6533.332 Địa chỉ thư điện tử: Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công việc chung của UBND xã

 • Hà Văn Thuyền

  Ngày 16 tháng 09 năm 2015

  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

 • Nguyễn Văn Khảm

  Ngày 15 tháng 09 năm 2015

  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND