Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 26/TB-ĐGTB

  THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính, chính trị huyện Vân Hồ (lần 2, đợt 2, năm 2017)

  Xem tài liệu
 • 1450/QĐ-UBND

  Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2993/TB-UBND

  THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu

Xã Vân Hồ

 • Sồng A Sua

  Ngày 21 tháng 08 năm 2017

  Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND Điện thoại: 0212. 3666.135 Địa chỉ thư điện tử: Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác HĐND xã được Chủ tịch HĐND giao

 • Ngô Văn Dự

  Ngày 01 tháng 08 năm 2017

  Chức vụ: Chủ tịch UBND Điện thoại: 0212.3666.135 Địa chỉ thư điện tử: dumocchau@gmai.com Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác UBND xã

 • Đỗ Văn Kiên

  Đỗ Văn Kiên

  Ngày 31 tháng 12 năm 2015

  Chức vụ: Bí thư Đảng ủy Điện thoại: 0212.3666.135

 • Mùi Văn Hưng

  Ngày 17 tháng 09 năm 2015

  Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND Điện thoại: 0212.3666.135 Địa chỉ thư điện tử: Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác HĐND xã

 • Mùi Văn Thủy

  Ngày 16 tháng 09 năm 2015

  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND ĐT: 02123.666.135 Địa chỉ thư điện tử: Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác UBND xã được Chủ tịch UBND giao

 • Vàng A Sứ

  Ngày 15 tháng 09 năm 2015

  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND ĐT: 0212.3666.135 Địa chỉ thư điện tử: Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác UBND xã được Chủ tịch UBND xã giao