Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem tất cả
  • Hà Văn Quang

    Ngày 17 tháng 09 năm 2015

    Chức vụ: Chủ tịch UBND Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công việc chung của UBND xã

  • Đinh Thị Thu

    Ngày 16 tháng 09 năm 2015

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND