Mưa tuyết tại Vân Hồ - Sơn La

Ngày 18 tháng 09 năm 2017

Truyền thanh -Truyền hình địa phương