Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
HD/BTC 07/09/2016 Biểu mẫu rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 khối các cơ quan thuộc UBND huyện
Lượt xem: 223
Tải về 5
HD/BTCHU 07/09/2016 Hướng dẫn rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 khối LLVT và ngành dọc
Lượt xem: 218
Tải về 3
HD/BTCHU 07/09/2016 Hướng dẫn rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 khối xã
Lượt xem: 216
Tải về 12
HD/BTCHU 05/09/2016 Biểu mẫu rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 dành cho các cơ quan khối huyện
Lượt xem: 235
Tải về 2
39 - CV/BTCHU 27/05/2016 Đôn đốc thực hiện thành lập các Ban của HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 214
Tải về 1
QT kèm CV39-BTC/HU 27/05/2016 Quy trình hướng dẫn thành lập các Ban HĐND xã
Lượt xem: 208
Tải về 2
Số 575/UBND-NV 11/04/2016 Về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 188
Tải về 1
Số 04/2015/NĐ-CP 11/04/2016 Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Lượt xem: 182
Tải về 1
Số 01/2016/TT-BNV 11/04/2016 Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Lượt xem: 212
Tải về 2