Tổng số: 46
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèmSL tải
01/2022/QĐ-UBND 05/09/2022 Quyết định Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La Tải về 0
08/2021/QĐ-UBND 30/12/2021 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La Tải về 7
12/2021/QĐ-UBND 30/12/2021 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Dân tộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La Tải về 5
11/2021/QĐ-UBND 28/12/2021 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La Tải về 0
10/2021/QĐ-UBND 28/12/2021 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La Tải về 0
09/2021/QĐ-UBND 28/12/2021 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La Tải về 0
07/2021/QĐ-UBND 24/12/2021 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạchhuyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La Tải về 0
06/2021/QĐ-UBND 15/12/2021 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La Tải về 1
05/2021/QĐ-UBND 13/12/2021 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La Tải về 1
03/2021/QĐ-UBND 08/12/2021 Quyết định Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La Tải về 0
12345