Lượt xem: 13

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành kế hoạch hoạt động năm 2022

Năm 2022, Hội đồng PBGDPL huyện sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các ngành thành viên, phối hợp tổ chức các cuộc tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời nắm bắt tình hình, dư luận trong nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập; nâng cao trình độ nhận thức, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo đó, các ngành thành viên với chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 theo Kết luận số 80- ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền với nội dung phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật, cải cách hành chính, tư pháp. Tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL, Luật Tiếp cận thông tin tại một số cơ quan, đơn vị, thành viên Hội đồng huyện; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng PBGDPL huyện thông qua hoạt động sơ kết, tổng kết hàng năm, từ đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

T/h: Kiều Anh 

1 2 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 993
  • Trong tuần: 6,840
  • Tất cả: 372,375
Đăng nhập