Lượt xem: 13

Vân Hồ tăng cường giáo dục QPAN

Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La, những năm qua huyện Vân Hồ đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục QPAN cho cán bộ, đảng viên, CCVC, lực lượng vũ trang và nhân dân, góp phần hun đúc, bồi đắp truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh.

Mặc dù chịu tác động lớn của đại dịch Covid-19 kéo dài, song được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn, tình hình KTXH cơ bản phát triển ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững. Các chương trình mục tiêu Quốc gia, công tác quốc phòng, quân sự được các cấp, ngành, địa phương quan tâm triển khai tổ chức thực hiện đạt kết quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tuy nhiên, lợi dụng các vấn đề nhạy cảm về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, các thế lực thù địch đã tuyên truyền, xuyên tạc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoạt động của các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng, nhất là tội phạm công nghệ cao, buôn bán, vận chuyển ma túy, tín dụng đen... Bên cạnh đó, tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả nguyên liệu đầu vào cho ngành nông nghiệp tăng cao. Đây là những yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng, đời sống của nhân dân và hoạt động của lực lượng vũ trang huyện. Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng tiềm lực chính trị, khu vực phòng thủ, “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nền tảng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Để triển khai hiệu quả công tác giáo dục QPAN, thời gian tới huyện sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ An ninh Quốc gia trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nghị quết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác QP&AN đến cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện cụ thể hóa thành nội dung, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác giáo dục QP&AN đạt hiệu quả cao nhất. Quan tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ, công chức và nhân dân, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng, đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền giáo dục với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, sát với tình hình thực tế địa phương.

Thành lập, kiện toàn, bổ sung nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục QPAN các cấp đảm bảo cơ cấu, thành phần; phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng giáo dục QPAN từ huyện đến cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác giáo dục QPAN, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, đưa công tác giáo dục QPAN của huyện thành nền nếp.

Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự huyện bổ sung, hoàn chỉnh chương trình giáo dục QPAN cho học sinh theo hướng “chuẩn hóa”, lồng ghép vào chương trình giáo dục và đào tạo chính quy tại các nhà trường. Duy trì và mở mới các chuyên trang, chuyên mục, đa dạng nội dung tuyên truyền; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các phương tiện thông tin đại chúng. Kết hợp chặt chẽ giữa phổ biến kiến thức QPAN với tăng cường xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng nông thôn mới và các hoạt động, phong trào, các cuộc vận động của địa phương. Thường xuyên tập huấn, cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giáo dục QPAN ở cơ sở theo hướng “chuẩn hóa”, đáp ứng yêu cầu giáo dục QPAN trong thời kỳ mới.

Với những giải pháp đồng bộ, công tác giáo dục QPAN của huyện đã có những bước phát triển mới cả về bề rộng và chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ huyện vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay./.

T/h: CTV Ngọc Tùng (BCHQS huyện)

1 2 3 4 5 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 522
  • Trong tuần: 522
  • Tất cả: 424,669
Đăng nhập