Sơn La phấn đấu đến năm 2025, chỉ số CCHC của tỉnh đứng trong nhóm khá của cả nước
Lượt xem: 276

          Để xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình, hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

          Theo đó, trong giai đoạn này, tỉnh Sơn La tập trung vào 6 nội dung chính là cải cách thể chế; CCTTHC; cải cách bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Duy trì và phấn đấu đến năm 2025, chỉ số CCHC của tỉnh đứng trong nhóm khá của cả nước; chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt từ 90% trở lên; các chỉ số về hiệu quả quản trị và hành chính công; năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong nhóm trung bình; chỉ số về độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT – TT tỉnh; đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh trong nhóm khá và chỉ số công khai ngân sách tỉnh trong tốp 30 tỉnh, thành phố của cả nước. Để đạt được những mục tiêu này, tỉnh đã đề ra 6 nhóm giải pháp chính nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai CCHC từ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đến các sở, cơ quan nganh sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin đến mọi cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho CCHC, ưu tiên bố trí đủ nguồn lực tài chính để triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC cho các cơ quan, địa phương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với tạo động lực cải cách trong đội ngũ cán bộ, CCVC; đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC, thường xuyên đô lường sự hài lòng của người dân, tổ chức; đẩy mạnh ứng dụng KH&CN, nhất là CNTT, truyền thông, công nghệ số trong hoạt động của cơ quan hành chính nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính.

          UBND tỉnh cũng giao các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương, chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 – 2025; lập dự toán kinh phí để thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án và nhiệm vụ CCHC đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; định kỳ báo cáo tiến độ triển khai thực hiện lĩnh vực phụ trách về thường trực CCHC tỉnh theo quy định.

T/h: Lan Anh

1 2 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập