Triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước
Lượt xem: 638

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN VÂN HỒ


Số: 199/UBND-NV


V/v
triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcVân Hồ, ngày 27 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc;

- Ủy ban nhân dân các xã.

 

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-UBND  ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và công bố kết Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020; Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và công bố kết Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

Thực hiện Công văn số 157/UBND-KSTTHC ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh về việc sử dụng kết quả Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020.

Qua kết quả xác định Chỉ số hài lòng vủa người dân, tổ chức và Chỉ số cải cách hành chính năm 2020. Điểm xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước đạt 86,29 điểm tăng 21,49 điểm so với năm 2019; điểm Chỉ số cải cách hành chính (sau đây viết tắt là CCHC) của huyện năm 2020 tăng 2,64 điểm, nhưng giảm 02 bậc so với năm 2019 (Chỉ số CCHC huyện năm 201910/12). Nguyên nhân của việc tăng điểm, giảm bậc đối với Chỉ số CCHC là do: Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, chưa kịp thời đôn đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp chưa nhịp nhàng, thiếu đồng bộ, còn bất cập và lúng túng; nhận thức của một bộ phận công chức, viên chức từ huyện đến xã về thực hiện CCHC chưa đầy đủ; công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND các xã trình độ, kỹ năng giao tiếp có mặt còn hạn chế; cơ sở vật chất điều kiện làm việc của một số xã còn khó khăn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC còn chưa đáp ứng yêu cầu.

Để tăng cường triển khai thực hiện những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC và góp phần cải thiện Chỉ số hài lòng của người dân và Chỉ số CCHC của huyện năm 2021 và những năm tiếp theo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và UBND các xã rà soát chức năng, nhiệm vụ thực hiện các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Kế hoạch công tác CCHC, Kế hoạch nâng cao chỉ số quản trị hành chính công của huyện để tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, cụ thể:

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã

 1.1. Tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và UBND xã trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo sự nhất quán, kiên trì, liên tục trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính từ xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh giá kết quả trên cơ sở kế hoạch và mục tiêu đã đề ra.

1.2. Thực hiện nghiêm túc các quy trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện đảm bảo việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp đúng thời gian, không chậm trễ; phải thực tâm, thực chất, nhằm giảm thời gian và chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp.

1.3. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về CCHC. Thực hiện và chỉ đạo cập nhật, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị vào thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại UBND huyện và UBND các xã.

1.4. Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính đối với các hồ sơ thủ tục liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều cơ quan, đơn vị

1.5. Ủy ban nhân dân các xã rà soát thực hiện các giải pháp nhằm chuẩn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.6. Lựa chọn và lập danh sách cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị, UBND các xã được giao phụ trách, trực tiếp triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính về UBND huyện trước ngày 05/02/2021 (qua phòng Nội vụ) để tổng hợp làm đầu mối chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thống nhất trên địa bàn toàn huyện.

2. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện

2.1. Tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao thực hiện.

2.2. Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021; đôn đốc cập nhật bổ sung đầy đủ, công bố, công khai, kịp thời thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa, trên Cổng thông tin điện tử của huyện đúng theo quy định. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, tập trung ưu tiên rà soát, đề nghị sửa đổi các thủ tục hành chính các lĩnh vực liên quan đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp: Đất đai, quy hoạch, cấp giấy phép đầu tư, kinh doanh, cấp giấy phép xây dựng… Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (nếu có) của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

3. Giao Phòng Nội vụ

3.1. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

3.2. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức học tập và tự học tập, không ngừng nâng cao trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao, hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức.

3.3. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo các quy định của pháp luật, gắn với các nội dung khác của công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng cơ chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo kết quả công việc, gắn đánh giá với cơ chế trả thu nhập và khen thưởng đối với những cán bộ, công chức, viên chức xuất sắc.

3.4. Tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện vị trí việc làm, khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Giao Phòng Tư pháp

4.1. Tăng cường triển khai, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên đại bàn huyện.

4.2. Tham mưu xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch, báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật kịp thời, đúng quy định; đôn đốc việc xử lý và nêu các giải pháp khắc phục các vấn đề sau kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

4.3. Triển khai, thực hiện có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo pháp luật đến với từng người dân, đặc biệt là người dân vùng phức tạp, khó khăn, trọng điểm.

5. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện.

6. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin

6.1. Tăng cường đôn đốc, đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã.

6.2. Tổ chức phối hợp triển khai, thực hiện dự án Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan hành chính nhà nước; dự án xây dựng hệ thống an toàn thông tin, an ninh mạng.

6.3. Tổ chức, rà soát đánh giá, trình đề nghị cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3  trên Cổng thông tin điện tử của huyện.

Trên đây là một số nhiệm vụ nhằm tăng cường các giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính của Ủy ban nhân dân huyện. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã triển khai, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;

- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực HĐND huyện;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị;

- UBND các xã;

- Lưu: VT, NV, T65b.

CHỦ TỊCH

 

 

(ĐÃ KÝ)

 

Nguyễn Hợp Cường


1 2 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập