Vân Hồ thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Lượt xem: 271

Trong quý I, UBND huyện đã chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, UBND các xã triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, thực hiện nghiêm quy trình giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo nhanh chóng, giảm thời gian, chi phí cho tổ chức và công dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Theo đó, trong quý đã tiếp nhận 22.386 hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính và tiếp tục giải quyết 73 hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua. Đến nay, đã giải quyết được 22.384 hồ sơ, đảm bảo trước hạn 20.891 hồ sơ, đúng hạn 1.488 hồ sơ, có 5 hồ sơ quá hạn; đang tiếp tục giải quyết 71 hồ sơ trong hạn. Trong quý không có phản ánh, kiến nghị nào của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC. Để đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhận, huyện đã bố trí 11 cơ quan thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, trong đó có 4 đơn vị thường xuyên có mặt để trực tiếp tiếp nhận là Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Tài chính - Kế hoạch và Điện lực Mộc Châu. Công khai và thực hiện tiếp nhận đối với 291 thủ tục hành chính cấp huyện, trong đó có 273 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và 18 thủ tục hành chính do Chi nhánh Điện lực Mộc Châu tiếp nhận, giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện. Trong công tác rà soát, đăng ký sáp nhập các bản, tiểu khu chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định năm 2022, UBND các xã đã thành lập tổ công tác xuống các bản tổ chức họp và xin ý kiến nhân dân để thống nhất đề xuất phương án sắp xếp, sáp nhập các bản, tiểu khu chưa đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư số 14 ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Liên quan đến công tác cải cách tài chính công, 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã đã ban hành sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành trong quản lý, sử dụng ngân sách được cấp. Kết quả, đã giải ngân được  1 tỷ 227 triệu đồng đạt khoảng 10% Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được giao năm 2022 là 13 tỷ 360 triệu đồng. Công tác quản lý sử dụng tài sản công đảm bảo theo quy định. Hiện toàn huyện có 34 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có 2 đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên.

Công tác xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số trên địa bàn huyện tiếp tục được quan tâm. 14/14 xã có đường truyền cáp quang Internet; tiếp tục duy trì hoạt động ổn định 01 phòng họp trực tuyến cấp huyện và 14 phòng họp trực tuyến cấp xã. Có 30/30 cơ quan, đơn vị trực thuộc khai thác, sử dụng phần mềm quản lý văn bản VNPT-office và đăng ký, sử dụng chứng thư số; tăng cường thực hiện nhiệm vụ trực tuyến theo đúng chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. Thường xuyên cập nhật thông tin, các văn bản chỉ đạo điều hành, các hoạt động về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng… diễn ra trên địa bàn lên Cổng TTĐT huyện. Tiếp tục triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và cảnh báo về tình trạng Thư điện tử giả mạo xuất hiện trên Hệ thống thư điện tử công vụ; đồng thời lập danh sách đăng ký cấp mới, thay đổi thông tin và xoá các tài khoản công vụ cá nhân không có nhu cầu sử dụng. Tổ chức rà soát, đề xuất triển khai 129/198 dịch vụ công công trực tuyến mức độ 4. Song song với đó, huyện cũng tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương; thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 theo đúng quy định. Công tác cải cách chế độ công vụ được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo đúng quy trình, quy định, nhất là việc xem xét, nâng bậc lương; đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; kết quả thu thập số liệu thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; thực hiện điều động, biệt phái, dừng biệt phái, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, liên hệ chuyển công tác,…

Trong quý 2, UBND huyện sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, kết luận, chỉ thị của các cấp về đẩy mạnh CCHC; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là kiểm tra công vụ; đẩy mạnh kiểm tra đột xuất, tập trung kiểm tra các cơ quan, đơn vị có nhiều thủ tục hành chính giao dịch với người dân và doanh nghiệp. Lựa chọn những vấn đề, TTHC cần cắt giảm về quy trình và bảo đảm cắt giảm ít nhất 25% thời gian giải quyết so với quy định. Cập nhật các TTHC mới, sửa đổi, bổ sung do UBND cấp tỉnh ban hành thuộc phạm vi giải quyết của cấp xã; niêm yết công khai TTHC, quy trình giải quyết TTHC, việc thu phí, lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC; Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, khung năng lực, đảm bảo đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Chính phủ. Đảm bảo đúng chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp sang mô hình tự chủ hoàn toàn cả về chi đầu tư, chi thường xuyên. Đẩy mạnh kết nối, duy trì cập nhật các thủ tục hành chính với Cổng dịch vụ công quốc gia, tạo lập kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC; tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của huyện lên cổng Dịch vụ công quốc gia.

T/h: Lan Anh

1 2 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập