Chuyển đổi số cần bám sát và lấy thực tiễn làm thước đo
Lượt xem: 139

Cần liên tục đổi mới, có tư duy đột phá trong chuyển đổi số

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tại phiên họp thứ hai của Ủy ban vào ngày 27/4.

Cùng với việc đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác triển khai chuyển đổi số thời gian qua, người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ: Chuyển đổi số quốc gia là công việc lớn, có nhiều khó khăn, thách thức, phải nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong sự phát triển chung của đất nước, thực hiện các mục tiêu quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đề ra, yêu cầu của sự phát triển gắn với thực tiễn.

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, đòi hỏi phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Ủy ban họp định kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm cần có những sản phẩm nhất định, hiệu quả cụ thể, kiểm điểm được, mang lại lợi ích quốc gia, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cũng trong kết luận phiên họp này, Thủ tướng đã thống nhất một số quan điểm trong việc triển khai chuyển đổi số, cụ thể: Cần liên tục đổi mới, có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược, kế thừa, phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được nhằm tạo không gian phát triển mới, động lực mới. Có tư duy đột phá để tạo ra nguồn lực có tính chất đột phá vì nguồn lực xuất phát từ tư duy và phải có tầm nhìn chiến lược, dài hạn, phát triển có lộ trình, an toàn, bền vững, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đất nước.

Cùng với đó, phát huy tính chủ động, sáng tạo và huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi số gắn với thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, nói phải đi đôi với làm và phải có kết quả, sản phẩm cụ thể.

Sử dụng tài nguyên thông tin, dữ liệu thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có tính kết nối, liên thông cao. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và phải đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ được phân cấp, phân quyền, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, cần hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp; coi trọng công tác truyền thông, tạo sự ủng hộ, đồng thuận của người dân và doanh nghiệp. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát để đánh giá, đo lường kết quả công việc, kịp thời nhân rộng những mô hình hay, kết quả tốt và phê bình, kiểm điểm các công việc không hoàn thành, kém chất lượng.

Đẩy nhanh triển khai mô hình giáo dục đại học số

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2022 và thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược phát triển Chính phủ số, Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số, kế hoạch năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) sớm tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban thành lập Văn phòng hoặc bộ phận tham mưu cho Ủy ban để kiện toàn bộ máy giúp việc có hiệu quả, nhưng không làm tăng thêm đầu mối về tổ chức, bộ máy, biên chế.

Hoàn thành đánh giá, công bố chính thức danh sách các nền tảng số đáp ứng yêu cầu phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan nghiên cứu việc triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng, dựa vào phong trào thanh niên, phải có trọng tâm, trọng điểm, vừa có lợi ích quốc gia, lợi ích chung gắn với lợi ích cá nhân để tạo động lực cho mỗi người.

Bộ TT&TT cũng được yêu cầu chủ động đôn đốc, kiểm tra, điều phối các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh các nhiệm vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan liên quan tham mưu đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ việc đổi tên đơn vị chuyên trách về CNTT đảm bảo thống nhất, phù hợp với định hướng cải cách, tinh gọn bộ máy.

Bộ Công an khẩn trương hoàn thành dự thảo Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; chủ trì việc hoàn thiện dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử để trình Chính phủ ban hành trong tháng 5; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06)...

Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm phối hợp cùng Bộ TT&TT kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện các chương trình chung của Ủy ban. Tập trung xây dựng, phát triển, đưa vào sử dụng Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo thời gian thực, có công cụ phân tích dữ liệu, dự báo hỗ trợ chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu số.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an đôn đốc các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành cung cấp 25 dịch vụ công thiết yếu theo đúng tiến độ Đề án 06.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT và các bộ, cơ quan liên quan đẩy nhanh triển khai mô hình giáo dục đại học số, hoàn thành đề án thí điểm trong quý II; chỉ đạo các cơ sở đào tạo sẵn sàng chấp nhận thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT và các địa phương thúc đẩy phát triển thương mại điện tử. Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ triển khai cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, sẵn sàng phương án và sớm đưa vào vận hành, khai thác.

Tác giả: Vân Anh (VietnamNet) - Chuyển đổi số Quốc gia
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập