Hướng dẫn 14 - HD/HU về Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ
Lượt xem: 230

ĐẢNG BỘ TỈNH SƠN LA

HUYỆN ỦY VÂN HỒ

*

Số 14 - HD/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Vân Hồ, ngày 04 tháng 4 năm 2017

HƯỚNG DẪN

học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh”; đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chi bộ, Mặt trận

Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở

________

­­­­­­­­­­­­­­

Căn cứ Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 03.4.2017 của Ban Thường vụ huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 06.3.2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2017, Ban Thường vụ huyện ủy hướng dẫn một số nội dung thực hiện, như sau:

  I- HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

            1- Các nội dung chủ yếu học tập chuyên đề 2016 -2020

   - Năm 2016: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (chuyên đề có tính xuyên suốt từ năm 2016 đến năm 2020).

  - Năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

  - Năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

  - Năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

  - Năm 2020: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

2- Các chi, đảng bộ cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện

- Tổ chức học tập chuyên đề toàn khoá “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các chuyên đề hằng năm ở cấp mình và chỉ đạo triển khai thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

- Tùy tình hình và điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những lời Bác dạy, những kỷ niệm của Bác đối với ngành, địa phương thành tài liệu đưa vào sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, sử dụng từ nay đến năm 2020; lựa chọn những vấn đề bức xúc tại đơn vị để thảo luận, tập trung chỉ đạo giải quyết, nhằm tạo sự chuyển biến, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Cấp ủy, chi bộ lựa chọn những nội dung phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị… để tổ chức học tập, thảo luận, bàn kế hoạch phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức lựa chọn một số nội dung cần thiết, sát với nhiệm vụ được giao, tự liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch làm theo, đề ra biện pháp thực hiện, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01.11.2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07.6.2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 18.12.2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy nêu cao trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Quyết định số 319-QĐ/TU ngày 01.12.2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành Quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đây là một trong những tiêu chí xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm.

3- Đối với các cơ quan hành chính, quản lý nhà nước: triển khai các nội dung theo yêu cầu được nêu trong Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08.9.2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05.9.2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch cá nhân để học tập và làm theo (như đối với đảng viên), báo cáo lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Đây là một tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.  

4- Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội: xây dựng kế hoạch học tập, hướng dẫn lồng ghép những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung chuyên đề hằng năm vào sinh hoạt nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện các ngày truyền thống, ngày thành lập của tổ chức mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu, trao đổi thảo luận làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền trên các ấn phẩm, báo, tạp chí, bản tin của ngành, nhất là các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao.

5- Thời gian học tập

- Sau khi có tài liệu của Trung ương, các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề học tập năm 2017, hoàn thành trong tháng 4.2017; học tập chuyên đề các năm tiếp theo, hoàn thành trong quý I hằng năm.

- Tổ chức học tập, tuyên truyền, các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, giao lưu về nội dung chuyên đề: thực hiện thường xuyên trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

II- ĐƯA NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VÀO SINH HOẠT CHI BỘ, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở CƠ SỞ

  1- Nội dung học tập

1.1- Học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của cấp trên. 

1.2- Căn cứ chương trình làm việc của cấp ủy, chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, kế hoạch làm theo của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên.

1.3- Tổ chức sinh hoạt định kỳ Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nội dung chuyên đề học tập hằng năm phải được thể hiện trong sổ nghị quyết của chi bộ, sổ họp của các đoàn thể chính trị - xã hội.

1.4- Cấp uỷ phân công cấp uỷ viên, giao nhiệm vụ cho tổ đảng, đảng viên, hội viên chuẩn bị nội dung để sinh hoạt. Cấp uỷ, các đoàn thể họp, thảo luận nội dung chuẩn bị sinh hoạt.

1.5- Các nội dung khác do chi bộ, các đoàn thể chính trị - xã hội lựa chọn cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

          1.6- Cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội chọn chuyên đề (nội dung  các chuyên đề học tập; thảo luận cho ý kiến các nội dung đăng ký của chi bộ, đảng viên, hội viên; sơ kết, tổng kết, tọa đàm…).

  1.7- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả thực hiện của chi bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những lệch lạc trong quá trình thực hiện.

2- Quy trình thực hiện

2.1- Đối với chi bộ

2.1.1- Thời gian học tập: tổ chức học tập vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng, cụ thể như sau:

- Vào tháng đầu tiên của một quý, tiến hành học tập chuyên đề Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo nội dung chuyên đề học tập hằng năm, thời gian ít nhất 60 phút.

- Các tháng trong quý, tiếp tục nghiên cứu, học tập, kiểm điểm việc làm theo của chi bộ và các đảng viên trong chi bộ đối với chuyên đề của quý đã học tập, với thời gian ít nhất 30 phút.

- Tháng 12 hằng năm: Kiểm điểm chi bộ, đảng viên cuối năm gắn với đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.1.2- Cách thức tổ chức học tập

- Đối với việc học tập chuyên đề của quý đưa vào sinh hoạt chi bộ của tháng đầu tiên của quý, cần chuẩn bị kỹ lưỡng, dành nhiều thời gian hơn để học tập, có thể mời báo cáo viên cấp cơ sở giúp chi bộ quán triệt chuyên đề.

-  Đối với sinh hoạt chi bộ các tháng còn lại trong quý, tiến hành như sau:

+ Đọc mẩu chuyện, tài liệu có liên quan tới chuyên đề hoặc có thể chọn lựa, đưa thêm các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác qua các bài viết, bài nói chuyện... thảo luận làm sâu sắc thêm những nội dung của chuyên đề để học tập và làm theo.

+ Đánh giá việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; biểu dương những đảng viên thực hiện tốt, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; đồng thời chỉ rõ những hạn chế trong việc làm theo trong tháng.

+ Xác định nhiệm vụ, giải pháp trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác cho tháng tiếp theo.

+ Đối với tháng cuối cùng trong một quý, cần có sự đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của quý; thông báo chủ đề học tập của quý tiếp theo, phân công việc chuẩn bị cho học tập của quý đó.

2.1.3- Một số lưu ý

Đối với từng loại hình và điều kiện cụ thể của chi bộ mà vận dụng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả. Đối với chi bộ có tổ đảng thì việc đăng ký nội dung làm theo, việc đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện được tổng hợp từ tổ đảng.

- Cấp uỷ (bí thư chi bộ nơi không có chi uỷ) lựa chọn, quyết định nội dung của mỗi kỳ sinh hoạt, nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương để khắc phục những tồn tại, khuyết điểm hoặc tiếp tục phát huy ưu điểm, kết quả đã đạt được.

- Triển khai đầy đủ các nội dung học tập chuyên đề  “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nội dung chuyên đề hằng năm từ năm 2016 đến năm 2020.

2.2- Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở

Căn cứ vào nội dung học tập theo chuyên đề, hướng dẫn của Ban Thường vụ huyện ủy và chỉ đạo của các cơ quan ngành dọc. Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện hướng dẫn cụ thể việc sinh hoạt, tìm hiểu, học tập chuyên đề  “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nội dung chuyên đề hằng năm tại các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở thông qua sinh hoạt chi hội, chi đoàn, các hoạt động giao lưu, tọa đàm, thi tìm hiểu, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.... sao cho thiết thực, phù hợp và hiệu quả.

III- ĐĂNG KÝ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH CỦA CÁ NHÂN

Trên cơ sở các nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cá nhân đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, “tự soi”, “tự sửa”, “tự phấn đấu” để đăng ký bằng những việc làm, hành động cụ thể, nhất là những hạn chế, tồn tại của cá nhân trong thời gian qua và phương hướng, giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại. Hằng năm mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang xây dựng kế hoạch đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với chức năng, nhiệm vụ và đề xuất một lĩnh vực mới về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Bản đăng ký này được thông qua công khai tại chi bộ, cơ quan, đơn vị để giám sát, đánh giá kết quả thực hiện (Đảng viên theo mẫu 01; không là đảng viên theo mẫu 02); đây được xem là tiêu chí để xét thi đua của cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn hằng năm.

  - Cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thể tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang đăng ký các nội dung rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017: hoàn thành trong tháng 4/2017.

Các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý, gửi bản đăng ký làm theo về Ban Thường vụ huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo huyện ủy) chậm nhất ngày 10.5.2017.

IV- TÀI LIỆU HỌC TẬP

1- 02 cuốn tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, phát hành (đưa vào sinh hoạt chuyên đề, chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và sử dụng xuyên suốt từ nay đến năm 2020):

“Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  - Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

“Hỏi - đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Tài liệu dành cho đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

  2- Các tài liệu do Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy cung cấp, các tài liệu do Ban Tuyên giáo huyện ủy biên soạn, hướng dẫn thực hiện. Trong Bản tin Thông báo nội bộ của tỉnh sẽ cung cấp thêm một số tài liệu phục vụ cho học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng. 

3- Chuyên mục  “Xây dựng Đảng” của Báo Sơn La; các phóng sự chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, tỉnh hằng tháng, là những kênh tham khảo cho chi bộ trong quá trình tổ chức học tập chuyên đề.

4- Tài liệu học tập chuyên đề hằng năm (khi có tài liệu và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo huyện ủy sẽ có hướng dẫn riêng).

   V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các chi, đảng bộ cơ sở chỉ đạo thực hiện việc sinh hoạt chuyên đề hằng tháng, quý đạt hiệu quả. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị sau khi nghiên cứu, học tập chuyên đề, hằng năm xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với chức năng, nhiệm vụ được phân công. Định kỳ 6 tháng và một năm báo cáo kết quả học tập về Ban Thường vụ huyện uỷ (qua Ban Tuyên giáo huyện uỷ).

         2- Căn cứ vào Hướng dẫn của Ban Thường vụ huyện ủy và sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện triển khai việc học tập các chuyên đề ở cơ sở với các hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp. 

3- Các cơ quan trong khối tuyên truyền tăng cường đưa tin công tác triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền những cách làm sáng tạo, kinh nghiệm hiệu quả của các chi bộ, đoàn thể chính trị - xã hội trong việc đưa  “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nội dung chuyên đề hằng năm vào sinh hoạt thường kỳ hoặc chuyên đề hằng quý.

4- Ban Tuyên giáo huyện uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc triển khai thực hiện Hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy,

- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện,

- Các chi, đảng bộ cơ sở,

- Lưu.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Huy Hoàng

Mẫu 01

ĐẢNG BỘ:……………………….

Chi bộ:…………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…, ngày tháng … năm …

BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN

"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Năm …

___

- Họ và tên:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ đảng:

- Chức vụ chính quyền, đoàn thể:

Thực hiện Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm ….. của chi bộ…………. tôi xin đăng ký những việc làm theo Bác và tự giác, gương mẫu thực hiện cụ thể như sau:

1- Nội dung đăng ký việc làm theo Bác

(Đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt yêu cầu đăng ký rõ nội dung việc đi đầu và gương mẫu thực hiện trước cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; chỉ chọn 1 - 2 nội dung và đề xuất một lĩnh vực mới về cơ chế chính sách trong lĩnh vực được phân công phụ trách để tập trung thực hiện)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2- Kế hoạch thực hiện (ghi rõ tiến trình thực hiện và dự kiến thời gian hoàn thành)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

Kính mong Chi uỷ chi bộ và các đồng chí đảng viên trong chi bộ tạo điều kiện giúp đỡ tôi thực hiện tốt những nội dung trên./.

                                                                             Người đăng ký

                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

3- Ý kiến góp ý của chi bộ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                             T/M CẤP UỶ CHI BỘ

Mẫu 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____

                                                                       ..., ngày... tháng...năm...

BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN

"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Năm …

___

- Họ và tên:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ chính quyền, đoàn thể:

Thực hiện Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm ….. tôi xin đăng ký những việc làm theo Bác và tự giác, gương mẫu thực hiện cụ thể như sau:

1- Nội dung đăng ký việc làm theo Bác (chỉ chọn 1 - 2 nội dung và đề xuất một lĩnh vực mới về cơ chế chính sách trong lĩnh vực được phân công phụ trách để tập trung thực hiện)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2- Kế hoạch thực hiện (ghi rõ tiến trình thực hiện và dự kiến thời gian hoàn thành)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                             Người đăng ký

                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của lãnh đạo đơn vị                                                                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                      

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập