KẾ HOẠCH thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
Lượt xem: 221

ĐẢNG BỘ TỈNH SƠN LA

HUYỆN ỦY VÂN HỒ

*

Số 72 - KH/HU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Vân Hồ, ngày 03 tháng 4 năm 2017

KẾ HOẠCH

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016

của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng,

 đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017

___

­­­­­­­­­­

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 06.3.2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017. Ban Thường vụ huyện ủy ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2017, cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị  trong năm 2017, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung thường xuyên, thành hành động tự giác trong mọi hành động và coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

2- Yêu cầu

Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị để cụ thể hoá các nội dung thực hiện Chỉ thị cho phù hợp với thực tế, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được hiệu quả thiết thực.

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo.

Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ kết hợp triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các phong trào đang triển khai trong Đảng và trong xã hội, các nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm tạo chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

II- NỘI DUNG CHỦ YẾU

1- Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung thường xuyên trong chương trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2- Tổ chức triển khai hiệu quả học tập chuyên đề  “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, đoàn thể và sinh hoạt ở cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chuyên đề theo hướng gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, cấp ủy lãnh đạo chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị để lựa chọn những vấn đề trọng tâm phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, thảo luận về giải pháp. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và lãnh đạo chính quyền đối với việc giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, hạn chế, yếu kém, củng cố, vun đắp niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

3- Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, huyện; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

4- Nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Thực hiện nghiêm Quyết định 700-QĐ/HU ngày 22.3.2017 của Ban Thường vụ huyện ủy về trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân trong các cơ quan đảng, nhà nước.

  - Đẩy mạnh triển khai nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: tập trung vào triển khai đồng bộ việc ứng dụng phương pháp ghép mắt cây ăn quả; trồng cây ăn quả trên đất dốc; cải tạo vườn tạp, nông lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn nông thôn, xây dựng đường giao thông nông thôn, nước sinh hoạt...

5- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung trong sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo của cá nhân: căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ công việc của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên mà xác định nội dung đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  6- Tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19.5.2017.

7- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 06.7.2012 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

8- Triển khai việc giảng dạy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường. Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn, chương trình, giáo trình của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan của Trung ương, triển khai việc giảng dạy nội dung tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục phổ thông, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, trường dạy nghề, trong thanh thiếu niên trên địa bàn huyện.

9- Đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I, giai đoạn 2015 - 2018.

10- Thực hiện tốt và tạo bước đột phá trong công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng, hiến đất để triển khai xây dựng các công trình, các dự án phát triển kinh tế - xã hội được đầu tư trên địa bàn huyện.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ủy ban nhân huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai hướng dẫn các đơn vị trường học trên địa bàn huyện đưa nội dung bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào giảng dạy tích hợp, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt ngoại khóa đoàn, đội…ở các trường phổ thông (theo Công văn số 4634/BGDĐT-CTHSSV ngày 21.9.2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh trong nhà trường).

2- Các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ nội dung trọng tâm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyến hoá” triển khai trong năm 2017; các hướng dẫn của tỉnh uỷ, huyện ủy tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương mình; phát huy tốt sự chủ động, sáng tạo, coi trọng tính thiết thực và cụ thể phù hợp với thực tiễn và đặc thù của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực. Trực tiếp theo dõi, đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị tại các chi bộ trực thuộc, tổ đảng,...

Đăng ký với Ban Thường vụ huyện ủy xây dựng mô hình, nội dung đột phá trong năm 2017 theo mẫu đăng ký gửi kèm (nội dung đột phá hay mô hình phải có tên gọi cụ thể, bằng những việc làm cụ thể, sát hợp, dễ nhận biết, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện), hoàn thành trong tháng 4/2017 và gửi bản đăng ký về Ban Thường vụ huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo huyện ủy) chậm nhất ngày 10.5.2017

3- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội: Tích cực triển khai các nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động các phong trào thi đua, động viên, cổ vũ đoàn viên, hội viên trong các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng thực hiện.

4- Ban Tổ chức huyện ủy, Văn phòng huyện ủy chủ trì theo dõi việc triển khai thực hiện Quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (theo Quyết định số 700-QĐ/TU ngày 22.3.2017 của Ban Thường vụ huyện ủy); đẩy mạnh cải cách hành chính đảng.

5- Phòng Nội vụ chủ trì tham mưu triển khai thực hiện việc tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân trong các cơ quan nhà nước.

6- Ban Tuyên giáo huyện uỷ:

- Tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy: xây dựng Hướng dẫn học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đưa nội dung “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.

- Ban hành Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của bộ Chính trị năm 2017, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Rà soát các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để biểu dương, khen thưởng

  - Tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm Ngày sinh của Bác (19.5.2017).

- Tham mưu cho Ban Thường vụ về tổ chức giám sát việc thực hiện Chỉ thị tại một số chi, đảng bộ cơ sở (có kế hoạch riêng).

7- Các cơ quan trong khối tuyên truyền tăng cường đưa tin công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phản ánh kịp thời những chuyển biến tại các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai; tuyên truyền những cách làm sáng tạo, kinh nghiệm hay, các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Định kỳ 6 tháng và 1 năm các chi, đảng bộ cơ sở báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05, công việc mang tính đột phá về Ban Thường vụ huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo huyện  ủy)./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy (b/c),

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ huyện,

- Các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy huyện,

- Các chi, đảng bộ cơ cở,

- Lưu.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Huy Hoàng

 

ĐĂNG KÝ

XÂY DỰNG MÔ HÌNH, NỘI DUNG ĐỘT PHÁ

(Thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2017)

____

TT

Tên mô hình

Lĩnh vực

Địa chỉ

Thời gian

thực hiện

Thời gian

nhân diện

1

2

3

                                                                                                                                                                                                   … ngày... tháng....năm …

                                                                                                                                                                                                       Xác nhận của cấp ủy

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập