Quyết định khen thưởng các tập thể,cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Lượt xem: 453

BỘ TỈNH SƠN LA

HUYỆN UỶ VÂN HỒ

*

Số 565-QĐ/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Vân Hồ, ngày 07 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu
trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
( 5 năm 2011-2016)

____________

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01.11.2011 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định thi hành Điều lệ Đảng;

Căn cứ Hướng dẫn số 609/HD-BTĐKT ngày 11.5.2012 của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 17-HD/TU ngày 19.12.2013 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về tiêu chuẩn bình chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

          Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo huyện uỷ tại Tờ trình số 27-TTr/BTCHU  ngày 06.12.2016

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ

QUYẾT ĐỊNH

           Điều 1. Khen thưởng 34 tập thể và 48 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (5 năm 2011-2016)

(có danh sách kèm theo)

          Điều 2. Mức tiền thưởng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15.4.2010 của Chính phủ, được trích từ nguồn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

          Điều 3. Văn phòng huyện uỷ, các cơ quan tham mưu giúp việc huyện uỷ, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- TT huyện uỷ;

- Như Điều 3;

- Lưu.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Huy Hoàng

DANH SÁCH

Đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số 565 - QĐ/HU ngày 07 tháng 2 năm 2016)

I - TẬP THỂ

1- Chi bộ Văn phòng huyện ủy

2- Chi bộ Ban Tổ chức huyện ủy        

3- Chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện   

4- Chi bộ Ủy ban Kiểm tra- Ban Dân vận huyện ủy       

5- Chi bộ Hội Cựu Chiến binh- LĐLĐ huyện        

6- Chi bộ Phòng Nội vụ - Tư pháp huyện    

7- Đảng bộ xã Mường Tè

8- Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện                           

9- Đảng bộ Quân sự huyện

10- Đảng bộ Công an huyện     

11- Chi bộ Mặt trận - Huyện đoàn     

12- Chi bộ Viện kiểm sát Nhân dân huyện  

13- Chi bộ bản Co Chàm, Đảng bộ xã Lóng Luông        

14- Đảng bộ xã Song Khủa      

15- Chi bộ Trường THCS xã Song Khủa, Đảng bộ xã Song Khủa    

16- Chi bộ Trường Tiểu học xã Tân Xuân, Đảng bộ xã Tân Xuân    

17- Chi bộ Chi cục Thuế

18- Chi bộ bản Hua Tạt, Đảng bộ xã Vân Hồ

19- Chi bộ bản Co Cài, Đảng bộ xã Tô Múa

20- Chi bộ bản Sài Lương, Đảng bộ xã Tô Múa

21- Chi bộ bản Nôn, Đảng bộ xã Liên Hòa  

22- Chi bộ Trường Tiểu học Liên Hòa, Đảng bộ xã Liên Hòa  

23- Chi bộ Trường PTDT bán trú THCS Chiềng Xuân, Đảng bộ xã Chiềng Xuân

24- Chi bộ bản Khoang Tuống, Đảng bộ xã Suối Bàng  

25- Chi bộ Trường THCS xã Suối Bàng, Đảng bộ xã Suối Bàng       

26- Chi bộ Trường Tiểu học xã Suối Bàng, Đảng bộ xã Suối Bàng   

27- Chi bộ bản Khoang Phiềng, Đảng bộ xã Suối Bàng

28- Chi bộ Trạm Y tế, Đảng bộ xã Xuân Nha

29- Chi bộ trường THCS Xuân Nha, Đảng bộ xã  Xuân Nha

30- Đảng bộ xã Vân Hồ  

31- Chi bộ bản Suối Lìn, Đảng bộ xã Vân Hồ       

32- Đảng bộ xã Chiềng Khoa

33- Chi bộ bản Đoàn Kết, Đảng bộ xã Chiềng Khoa

34- Chi bộ bản Nà Hiềng, Đảng bộ xã Xuân Nha

II - CÁ NHÂN

1- Đ/c Thái Bá Sinh - Chi bộ Hội Nông dân- Hội Phụ nữ

2- Đ/c Lường Văn Hợp - Bí thư Chi bộ Bản Co Cài, Đảng bộ xã Tô Múa

3- Đ/c Nguyễn Văn Đạt - Bí thư Chi bộ Bản Liên Hưng, Đảng bộ xã Tô Múa

4 - Đ/c Vì Văn Xướng- Phó chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Mường Tè

5- Đ/c Vì Văn Dũng - Chi bộ Nà Bai, Đảng bộ xã Quang Minh.

6- Đ/c Lò Việt Bắc - Chi ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện.

7- Đ/c Đinh Văn Thân - Bí thư Chi bộ trường TH Suối Bàng, Đảng bộ xã Suối Bàng.

8- Đ/c Đặng Văn Nhương- Chi bộ Bản Tân Lập, Đảng bộ xã Lóng Luông.

9- Đ/c Hà Văn Tân - Bí thư đảng ủy xã Tô Múa, Đảng bộ xã Tô Múa

10- Đ/c Hà Văn Hưng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tô Múa, Đảng bộ xã Tô Múa

11- Đ/c Lâm Mạnh Cường - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tô Múa, Đảng bộ xã Tô Múa

12- Đ/c Vì Văn Thưởng - Chi bộ bản Nà Pa, Đảng bộ xã Mường Men.

13- Đ/c Hà Văn Minh - Chủ tịch UBMTTQ xã, Chi bộ bản Mường An, đảng bộ xã Xuân Nha.

14- Đ/c Hà Công In - Bí thư Chi bộ Chiềng In, Đảng bộ xã Xuân Nha

15- Đ/c Hà Văn Thành - Chi bộ bản Nà An, Đảng bộ xã Xuân Nha

16- Đ/c Hà Văn Tiến - Bí thư Chi bộ bản Chiềng Nưa, Đảng bộ xã Xuân Nha

17- Đ/c Nguyễn Duy Lương - Chi bộ UBKT- Ban Dân vận huyện ủy

18- Đ/c Vì Văn Thúy- Chi bộ UBKT- Ban Dân vận huyện ủy

19- Đ/c Nguyễn Thành Vương- Chi bộ Ban Tuyên giáo - TT BDCT huyện

20- Đ/c Vũ Văn Kiên- Chi bộ UBKT- Ban Dân vận huyện ủy

21- Đ/c Tráng A Cao - Bí thư Chi bộ bản Hua Tạt, Đảng bộ xã Vân Hồ

22- Đ/c Vũ Văn Dũng - Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện.

23- Đ/c Trần Đức Khoa- Chi bộ Hội Cựu chiến binh- Liên đoàn lao động huyện

24- Đ/c Bùi Văn Nhự- Thượng tá, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện Vân Hồ

25- Đ/c Lê Xuân Tứ         - Trung tá, Chính trị viên phó, Ban CHQS huyện Vân Hồ

26- Đ/c Trần Hữu Hùng- Chi bộ Bệnh viện Đa Khoa Thảo Nguyên

27- Đ/c Nguyễn Thị Lợi- Chi bộ Bệnh viện Đa Khoa Thảo Nguyên

28- Đ/c Đinh Văn Hữu - Chi bộ Trạm Y tế xã Song Khủa, Đảng bộ xã Song Khủa

29- Đ/c Đinh Văn Dũng- Chi bộ bản Co Hó, Đảng bộ xã Song Khủa

30- Đ/c Đinh Công Quán- Bí thư Đảng ủy xã Tân Xuân

31- Đ/c Vì Văn Thú         - Phó bí thư Đảng ủy xã Tân Xuân

32- Đ/c Vì Thị Hồng- Chủ tịch MTTQVN xã, Đảng bộ xã Tân Xuân

33- Đ/c Phạm Văn Thắng- Chi bộ Trường Tiểu học xã Tân Xuân, Đảng bộ xã Tân Xuân

34- Đ/c Vì Văn Chắn - Bí thư Chi bộ Bản Pưa Lai, Đảng bộ xã Suối Bàng

35- Đ/c Nguyễn Trung Phán- Chi bộ Chi cục Thuế, Đảng bộ huyện Vân Hồ

36- Đ/c Nguyễn Duy Chắp- Chi bộ Chi cục Thuế, Đảng bộ huyện Vân Hồ

37- Đ/c Mùi Văn Khâm- Bí thư Chi bộ bản Khoang Tuống, Đảng bộ xã Suối Bàng

38- Đ/c Vì Văn Luyến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Liên Hòa, Đảng bộ huyện Vân Hồ

39 - Đ/c Ngần Ngọc Thư - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Đảng bộ xã Liên Hòa

40- Đ/c Phạm Quang Đạt- Chi bộ Trường Tiểu học Liên Hòa, Đảng bộ xã Liên Hòa

41- Đ/c Quách Công Sạch - Chi bộ Bản Dón, Đảng bộ xã Liên Hòa

42- Đ/c Đinh Văn Quân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chiềng Xuân

43- Đ/c Nguyễn Trung Kiên- Chi bộ Trường PTDT bán trú THCS Chiềng Xuân, Đảng bộ xã Chiềng Xuân.

44- Đ/c Nguyễn Bá Khôi- Chi bộ Trường THPT Mộc Hạ

45- Đ/c Lò Thị Hậu- Chi bộ Trường THPT Mộc Hạ

46- Đ/c Đinh Văn Sửu - Bí thư đảng ủy xã Suối Bàng

47- Đ/c Mùi Văn Mếu- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Suối Bàng

        48- Đ/c Ngần Văn Khẳm - Bí thư Chi bộ bản Nà Chá, Đảng bộ xã Chiềng Khoa

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập