chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Lượt xem: 3155

Vị trí, chức năng

- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyên huyện, công tác phát triên sự nghiệp văn hóa, thê thao và du lịch; tô chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu câu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu câu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa cấp huyện chịu sự chỉ đạo trực tiểp của UBND cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức

- Nhiệm vụ, quyền hạn: Chủ tịch ƯBND huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Truyền thông - Văn hóa cấp huyện theo quy định của pháp luật.

- Cơ cấu tổ chức:

+ Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông - Văn hóa cấp huyện gồm: Giảm đốc, các phó giám đốc (số lượng phó giám đốc thực hiện theo quy định của UBND tỉnh về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La).

+ 02 Tổ: Tổ Truyền thanh - Truyền hình; Tổ Yăn hóa - Thể thao (thực hiện cả nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền)

+ Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa cấp huyện là người trực tiếp quản lý, điều hành; chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND cấp huyện, chủ tịch UBND cấp huyện về hoạt động của trung tâm.

+ Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật vê nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đôc văng mặt một Phó Giám đôc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm.

+ Nhiệm vụ của các viên chức thực hiện công tác chuyên môn nghiêp vụ đo giám đốc trung tâm quy định.

+ Yiệc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, miên nhiệm, cho từ chức và thực hiện chế độ, chính sách khác đôi với giám đốc, phó giám đốc trung tâm do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định theo quy định.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập