Nhiệm vụ các thành viên UBND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 466

1. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện:

1.1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện quy định tại Điều 29 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và những vấn đề khác theo quy định của Pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định.

1.2. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực Huyện ủy về hoạt động của UBND huyện và hệ thống chính quyền trong toàn huyện.

1.3. Chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện, HĐND huyện, đồng thời cùng các thành viên UBND huyện chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND huyện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và HĐND huyện.

1.4. Phụ trách chung mọi hoạt động của UBND huyện, phụ trách Khối Nội chính; trực tiếp chỉ đạo điều hành: Công tác kế hoạch và đầu tư; quản lý đầu tư xây dựng; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; quy hoạch đô thị, nông thôn; quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án; công tác đối ngoại; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thi đua khen thưởng; công tác cải cách hành chính; công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; an toàn giao thông; công tác Thanh tra Nhà nước; công tác xây dựng chính quyền; công tác tổ chức cán bộ của UBND huyện; quản lý Nhà nước về tôn giáo; đất đai, tài nguyên và môi trường; công tác quản lý địa giới hành chính 364, giải quyết tranh chấp đất đai.

1.5. Phụ trách, theo dõi: Phòng Nội vụ; Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường; Công an huyện; Ban CHQS huyện; Thanh tra huyện; Đội Quản lý Thị trường; Chi cục Thi hành án huyện; Đồn Biên phòng Tân Xuân; Hạt Kiểm lâm Vân Hồ; Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Nha; Đội Cơ động PCCR km 45; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất; Ban Chỉ đạo 2968 huyện; Ban Chỉ đạo ATGT và các Ban Chỉ đạo được phân công làm Trưởng ban.

1.6. Thực hiện việc phối hợp hoạt động của UBND huyện với Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội huyện.

1.7. Phụ trách xã Tô Múa.

2. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực kinh tế:

2.1. Phụ trách Khối Kinh tế - Tài chính: Trực tiếp giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm, xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; công tác quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; giao thông vận tải; quản lý đô thị; thương mại; dịch vụ; khoa học, công nghệ; công tác xây dựng cơ bản thuộc các chương trình, dự án; công tác di dân tái định cư các dự án thuỷ điện trên địa bàn huyện; công tác thu hút đầu tư; công tác quản lý Nhà nước đối với các Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội xã Lóng Luông; chương trình kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên; Phát triển Nông nghiệp - Nông thôn, lâm nghiệp, thuỷ lợi; chống tái trồng cây thuốc phiện; chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình phát triển cây cao su; công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; các dự án bảo vệ phát triển rừng.

2.2. Phụ trách, theo dõi: Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Kho bạc Nhà nước huyện; Chi cục Thuế; Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện; Điện lực huyện; Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất; Bưu cục huyện; Trung tâm Viễn thông huyện; các tổ chức Ngân hàng và quỹ tín dụng trên địa bàn huyện; Đội Quản lý Đô thị huyện; Phòng Nông nghiệp và PTNT; Chi cục Thống kê; Trạm Khuyến nông; Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trạm Thú y; Chi nhánh Quỹ bảo vệ phát triển rừng; Trạm Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản; Ban Quản lý dự án Giảm nghèo giai đoạn II; Hội ngành nghề nông nghiệp nông thôn và các Hội thuộc Khối phụ trách và các Ban Chỉ đạo được phân công làm Trưởng ban.

2.3. Được Chủ tịch UBND huyện uỷ quyền giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, chỉ đạo điều hành công tác UBND huyện khi Chủ tịch UBND huyện đi vắng.

2.4. Chịu trách nhiệm về lĩnh vực được giao phụ trách, ký, duyệt trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.

2.5. Làm nhiệm vụ Trưởng các Ban chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng liên quan đến lĩnh vực được phân công hoặc Chủ tịch UBND huyện giao.

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.

2.7. Phụ trách xã Liên Hòa.

3. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội:

3.1. Phụ trách khối Văn hóa - Xã hội; trực tiếp giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ: Giáo dục và đào tạo; y tế; văn hóa, du lịch; xã hội; lao động và việc làm; thông tin - tuyên truyền; thể dục - thể thao; công tác dân tộc; công tác giải quyết di dịch cư tự do; công tác Văn phòng.

3.2. Phụ trách, theo dõi: Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Y tế; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Văn hoá và Thông tin; Phòng Dân tộc; Hội Chữ thập Đỏ; Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi; Hội Khuyến học; các Trường THPT và Trung tâm GDTX; Trung tâm Y tế; Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên; Trung tâm Văn hoá - Thể thao; Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình; Đài Truyền thanh - Truyền hình, Bảo hiểm xã hội; Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ; Ban Vận động Cựu thanh niên Xung phong, các Hội thuộc Khối phụ trách và Ban Chỉ đạo được phân công làm Trưởng ban.

3.3. Chịu trách nhiệm về lĩnh vực được giao phụ trách, ký, duyệt trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.

3.4. Làm nhiệm vụ Trưởng các ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng liên quan đến lĩnh vực được phân công hoặc Chủ tịch UBND huyện giao.

3.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.

3.6. Phụ trách xã Suối Bàng.

4. Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện:

4.1. Trực tiếp phụ trách lĩnh vực quân sự, quốc phòng, tham mưu giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Quân sự - quốc phòng trên địa bàn huyện; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

4.2. Chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu, đề xuất thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.

4.3. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

4.4. Phụ trách xã Tân Xuân.

5. Đồng chí Trưởng Công an huyện:

5.1. Trực tiếp phụ trách lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tham mưu giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, củng cố thế trận an ninh nhân dân.

5.2. Chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu, đề xuất thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.

5.3. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện phân công.

5.4. Phụ trách xã Lóng Luông.

6. Đồng chí Chánh Thanh tra huyện:

6.1. Trực tiếp phụ trách lĩnh vực Thanh tra; phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện tổ chức công tác tiếp công dân của UBND huyện.

6.2. Chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu, đề xuất thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.

6.3. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

6.4. Thành viên Tổ phụ trách xã Suối Bàng.

7. Đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện:

7.1. Trực tiếp phụ trách lĩnh vực công tác Văn phòng. Giúp Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND huyện theo dõi, đôn đốc thực hiện quy chế hoạt động và các nhiệm vụ giao cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã.

7.2. Chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu, đề xuất thuộc lĩnh vực được giao phụ trách trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.

7.3. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

7.4. Thành viên Tổ phụ trách xã Tô Múa.

8. Đồng chí Trưởng phòng Nội vụ:

8.1. Trực tiếp phụ trách lĩnh vực Nội vụ.

8.2. Chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu, đề xuất thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.

8.3. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

8.4. Phụ trách xã Vân Hồ.

 

9. Đồng chí Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch:

9.1. Trực tiếp phụ trách lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch; Tham mưu UBND huyện tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư các dự án, tổng hợp các báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm của UBND huyện và báo cáo chuyên đề về thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

9.2. Chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu, đề xuất thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.

9.3. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

9.4. Thành viên Tổ phụ trách xã Lóng Luông.

10. Đồng chí Trưởng Phòng Tài  nguyên và Môi trường:

10.1. Trực tiếp phụ trách lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; tham mưu giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giải quyết công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án, giải quyết tranh chấp đất đai.

10.2. Chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu, đề xuất thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.

10.3. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

10.4. Phụ trách xã Mường Men.

11. Đồng chí Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

11.1. Trực tiếp phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

11.2. Chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu, đề xuất thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.

11.3. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

11.4. Thành viên Tổ phụ trách xã Tô Múa.

12. Đồng chí Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo:

12.1. Trực tiếp phụ trách lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

12.2. Chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu, đề xuất thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.

12.3. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

12.4. Phụ trách xã Chiềng Khoa.

13. Đồng chí Trưởng Phòng Dân Tộc:

13.1. Trực tiếp phụ trách công tác Dân tộc; tham mưu giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giải quyết về công tác di dịch cư tự do.

13.2. Chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu, đề xuất thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.

13.3. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

13.4. Phụ trách xã Song Khủa.

14. Đồng chí Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin:

14.1. Trực tiếp phụ trách lĩnh vực Văn hóa và Thông tin; tham mưu giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, giải quyết xây dựng các bản du lịch cộng đồng, quản lý và bảo vệ các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện.

14.2. Chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu, đề xuất thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.

14.3. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

14.4. Phụ trách xã Mường Tè.

15. Đồng chí Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

15.1. Trực tiếp phụ trách lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng; tham mưu giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giải quyết các vấn đề về công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ; công tác xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, giải tỏa hành lang giao thông.

15.2. Chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu, đề xuất thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.

15.3. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

15.4. Phụ trách xã Xuân Nha.

16. Đồng chí Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

16.1. Trực tiếp phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội.

16.2. Chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu, đề xuất thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.

16.3. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

16.4. Phụ trách xã Quang Minh.

17. Đồng chí Trưởng Phòng Y tế:

17.1. Trực tiếp phụ trách Y tế.

17.2. Chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu, đề xuất thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.

17.3. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

17.4. Phụ trách xã Chiềng Yên.

18. Đồng chí Trưởng phòng Tư pháp:

18.1. Trực tiếp phụ trách lĩnh vực Tư pháp.

18.2. Chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu, đề xuất thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.

18.3. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

          18.4. Phụ trách xã Chiềng Xuân.
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 243
  • Trong tuần: 8,141
  • Tất cả: 1,717,249
Đăng nhập