Tổng số: 50
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/2023/QĐ-UBND 29/12/2023 Quyết định Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La Tải về
03/2023/QĐ-UBND 28/12/2023 Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La Tải về
02/2023/QĐ-UBND 26/12/2023 Quyết định Sửa đổi Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La Tải về
01/2023/QĐ-UBND 05/06/2023 Quyết định Sửa đổi Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La Tải về
01/2022/QĐ-UBND 05/09/2022 Quyết định Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La Tải về
08/2021/QĐ-UBND 30/12/2021 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La Tải về
12/2021/QĐ-UBND 30/12/2021 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Dân tộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La Tải về
11/2021/QĐ-UBND 28/12/2021 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La Tải về
10/2021/QĐ-UBND 28/12/2021 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La Tải về
09/2021/QĐ-UBND 28/12/2021 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La Tải về
12345